ហ្គីណេ ជាប្រទេសទី ៣ ក្នុងទ្វីបអាហ្រ្វិចដែលបានប្រកាសរំសាយលីគ

274

ហ្គីណេ បានក្លាយជាប្រទេសទី ៣ ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ទាប់ពីប្រទេសអង់ហ្គោឡា និងកេនយ៉ា ដែលបានប្រកាសរំសាយក្របខ័ណ្ឌបាល់ទាត់របស់ខ្លួន។

The league has reportedly been cancelled. AFP